Agricultura Ecològica

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DEL NOGUER

Agricultura alternativa que proposa obtenir aliments de la màxima qualitat nutritiva respectant el mitjà i conservant la fertilitat del sol, mitjançant una utilització òptima dels recursos locals, i sense l’aplicació de productes químics sintètics.

L’agricultura ecològica, a la que se li han donat diversos noms com ara, biològica, orgànica, etc…, apareix als anys 70, 50 anys més tard que la producció biodinàmica, i es defineix com una agricultura alternativa que proposa obtenir aliments de la màxima qualitat nutritiva respectant el mitjà i conservant la fertilitat del sol, mitjançant una utilització òptima dels recursos locals, i sense l’aplicació de productes químics sintètics.

No estan autoritzats els cultius transgènics.

La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits en l’Annex II del Reglament (CE) 889/2008. L’ús de productes químics de síntesi com ara plaguicides, fungicides i herbicides estan prohibits per la normativa europea: Reglament (CEE) 2092/91. De fet, l’agricultura ecològica és molt restrictiva quan a la utilització de productes químics.

Solament s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals, i es limita la fertilització de nitrogen.

Els productes vegetals ecològics son productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides), i per tant, sense residus d’aquestes substancies.

La ingestió diària de pesticides pot comportar una acumulació d’aquests residus tòxics a l’organisme per sobre dels límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. En aquest sentit, el consum de productes agroalimentaris ecològics evita l’acumulació d’aquest tipus de substancies tòxiques, ja que l’agricultura ecològica no les utilitza en els seus tractaments.

Varietats

L’agricultura ecològica utilitza especies de varietats adaptades a l’entorn i cobertes vegetals per evitar l’erosió dels terrenys, mantenir la humitat i millorar el cicle de nutrients de les plantes. D’aquesta manera, l’agricultura ecològica fertilitza la terra, afavoreix la retenció de l’aigua, no contamina els aqüífers i fomenta la biodiversitat.

Plantació

Els productes ecològics, com que són elaborats de forma més artesanal i acurada, es deixen madurar a l’arbre o la planta i no en cambres frigorífiques, amb la qual cosa mantenen els gustos originals i un millor sabor. Com que les plantes només són regenerades i fertilitzades orgànicament, aquestes creixen més sanes i es desenvolupen millor, amb la qual cosa conserven l’autèntic aroma, color i sabor. Per això, molts consumidors prefereixen aliments ecològics, ja que conserven el veritable gust de cada ingredient i els permet recuperar el sabor tradicional dels aliments.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, ela-boració, envasat i comercialització.

Descobreix tots els avantatges de fer-te associat!

AVIS Teniu penjades les Matèries Actives Autoritzades al 2019. Qualsevol dubte contacteu amb el tècnic