L’associació

Som la única associació de productors de noguers en l’àmbit de tota Catalunya que es configura en una Agrupació de Defensa Vegetal dintre de la xarxa que coordina Sanitat Vegetal del DARP.

Les finalitats de l’ADV, és presta assessorament, servei i coordinar als seus socis en el conreu de la noguera a Catalunya, en el següent:

Finalitats relacionades amb l’activitat pròpia de l’ADV:

a) Intensificar i racionalitzar la lluita col·lectiva contra les plagues de les nogueres i les nous.

b) Prevenir les plagues de les nogueres i les nous, i lluitar contra aquestes plagues, col·lectivament.

c) Fomentar la utilització racional dels mitjans de defensa fitosanitària.

Finalitats de col·laboració, cooperació i coordinació amb les administracions públiques:

a) Col·laborar amb la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia o amb l’òrgan competent del consell insular en l’exercici de activitats relacionades amb la defensa fitosanitària.

b) Adoptar, en l’àmbit d’actuació propi, les mesures fitosanitàries preventives i de control i les mesures de caràcter profilàctic que es preveuen en les resolucions de la declaració oficial d’un focus de plaga o la declaració oficial de l’existència de una plaga, en les ordres que qualifiquen d’utilitat pública una plaga, en els plans de vigilància fitosanitària, en els programes de control i de lluita integrada, i en els projectes d’actuació de sanitat vegetal.

c) Participar en les actuacions prioritàries per a la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia o per l’òrgan competent del consell insular corresponent referents a campanyes de prevenció i lluita contra plagues de quarantena.

d) Notificar, amb caràcter d’urgència, a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia o l’òrgan competent del consell insular corresponent qualsevol aparició atípica de plagues dels vegetals o els productes vegetals o de qualsevol plaga que figuri en els annexos del Reial decret 58/2005 , de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals , així com per el exportació i trànsit cap a països tercers .

e) Col·laborar amb la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia o amb l’òrgan competent del consell insular corresponent en l’execució de les campanyes fitosanitàries contra les plagues declarades oficialment que afectin les parcel·les inscrites en l’ADV.

Activitats

Assessorament tècnic:

Gestió dels cultius (plagues, malalties, abonat, reg…)

Assessorament en agricultura integrada

Assessorament en agricultura ecològica

Seguiment de plagues i malalties:

1) Seguiment raonat de la presencia de la mosca de la nou en tot el territori del associats; planificar les mesures de prevenció i control en estreta col·laboració i amb la informació d’altres llocs del món on aquest problema és una realitat (França especialment); Objectiu tractar de tenir a l’abast sistemes de control abans de que la plaga sigui un problema aquí.

2) Control i seguiment de la plaga Ectomyelois ceratoniae per conèixer la realitat en tot el territori dels associats i poder prendre mesures raonades pel seu control; mirar quins són els productes més adients.
3) Posar en ordre la situació del productes que s’utilitzen en el conreu del noguer per arribar a tenir el control FITOSANITARI sota ELS REQUERIMENTS exigits per l’administració Nacional i Europea. Demanar registres conjuntament amb altres territoris i o exempcions temporals si cal

Projectes d’investigació:

Objectius

Els fins de l associació són: Promoure activitats formatives per als socis. Promoure activitats d investigació dins del sector. Actuar com interlocutor davant l administració en defensa dels interessos dels socis. Defensar i valorar el producte davant del consumidor. Promoure marques i qualificacions de qualitat per diferenciar el producte. Denunciar els casos d intrusisme davant els òrgans competents. Treballar amb els productors per incrementar la producció i qualitat de les nous. Divulgar la qualitat del producte. L assessorament en Gestió Integrada de Plagues en les explotacions de dels seus associats En l àmbit de l àmbit de l ADV, aplicar els principis de la gestió integrada de les plagues que estableix la Directiva 2009/128/CE del Consell, de 21 d octubre de 2009, per la qual s estableix el marc d actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, o norma que la substitueixi.

ESTATUTS ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ DEFENSA VEGETAL (ADV) PRODUCTORS DE NOUS DE CATALUNYA

L’establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues, malalties i males herbes dels cultius Promoure la utilització de mètodes alternatius a al lluita química en la lluita contra les plagues dels vegetals en les explotacions dels seus associats. Promoure un ús sostenible dels productes fitosanitaris en les explotacions dels seus associats La col·laboració activa amb l administració en l organització, control i execució de les mesures fitosanitàries dictades o que es dictin per l autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona Complir els requisits establerts en el DECRET 61/2015, de 28 d abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal (DOGC nún. 6862 30/04/2015) i en la normativa aplicable de les ADV. En general el desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb els objectius de l Agrupació, de conformitat amb el que es disposa en els presents estatuts. Actuar en defensa dels interessos comercials dels socis. Promoure mètodes de producció sostenibles i respectuosos amb la Natura.

Descobreix tots els avantatges de fer-te associat!

AVIS Teniu penjades les Matèries Actives Autoritzades al 2019. Qualsevol dubte contacteu amb el tècnic